Regulamin 

Przeglądu Polonijnych Artystów Komediowych KOT’LET

DUBLIN 2020

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem przeglądu jest Polska Grupa Improwizacyjna w Dublinie
 2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie:
  1. Dyrektor 
  2. Komisarz
  3. Technik
  4. Rzecznik
 3. Dyrektor wraz z Komisarzem tworzy Komisję Kwalifikacyjną, która jest odpowiedzialna za zakwalifikowanie podmiotów do Eliminacji. Dyrektor wraz z Komisarzem powołuje Komisję Eliminacyjną, której zadaniem jest ocena programów w Eliminacjach oraz wyłonienie uczestników Finału Przeglądu.
 4. Komisarz:
  1. odpowiada za organizację wszystkich etapów Przeglądu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
  2. wchodzi w skład Komisji Kwalifikacyjnej, która weryfikuje zgłoszone programy i kwalifikuje je do następnego etapu.
  3. wchodzi w skład Komisji Eliminacyjnej, której zadaniem jest ocena programów oraz wyłonienie uczestników do Finału Przeglądu.
 5. Technik odpowiada za kwestie techniczne i organizacyjne przebiegu przeglądu.
 6. Rzecznik odpowiada za wszelkie kontakty z prasą, sponsorami i wszelkimi podmiotami zainteresowanymi Przeglądem

II. UCZESTNICY

 1. Przegląd jest otwarty dla wszystkich osób i grup spełniających następujące kryteria :
  1. Główne miejsce ich działalności znajduje się poza Polską
  2. Prezentują jedną z form wymienionych w punkcie 2
  3. Artysta lub większość członków grupy jest Polakiem/ami i tworzy/ą w języku polskim
 2. Formy komediowe, które kwalifikują się na przegląd:
  1. Stand-up
  2. Monolog komediowy
  3. Kabaret
  4. Film krótkometrażowy
  5. Improwizacja
  6. Klaun
  7. Komedia teatralna
  8. Piosenka kabaretowa
 3. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak w przypadku grupy poniżej 18. roku życia wymagana jest obecność opiekuna podczas występów. Jeśli jeden z członków grupy jest pełnoletni, może pełnić funkcję opiekuna.
 4. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do dnia 30.05.2020 roku znajdującego się pod adresem www.improwdublinie.eu
 5. Program winien trwać w zależności od formy:
  1. Stand up, Monolog komediowy, Kabaret, Improwizacja, Klaun do 30 minut
  2. Piosenka kabaretowa, Film krótkometrażowy do 15 minut
  3. Komedia teatralna do 60 min
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 10 minutach trwania prezentacji, jeżeli prezentowany program w znaczny sposób odbiega od zgłoszonego.
 7. Artyści występującym w Przeglądzie, Organizator zapewnia zakwaterowanie podczas Przeglądu, częściowe wyżywienie i bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia związane z Przeglądem
 8. Artyści zakwalifikowani do Przeglądu zobowiązani są do przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnionym przez Organizatora terminie.
 9. Każdy artysta zakwalifikowany do Przeglądu może zaprosić na Przegląd jedną osobę zgłaszając ją do Komisarza na 2 tygodnie przed Przeglądem

III. KWALIFIKACJE

 1. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje kwalifikacji do Przeglądu
 2. Komisja Kwalifikacyjna zobowiązuje się do poinformowania zakwalifikowanych do Przeglądu artystów możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż do końca lipca 2020.
 3. Odrzuceni artyści otrzymają uzasadnienie odrzucenia do końca lipca 2020 w formie pisemnej.
 4. Liczba dopuszczonych artystów do Przeglądu, zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych programów i ustala ją ostatecznie Komisarz.
 5. Decyzja Komisji Eliminacyjnej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.

IV. FINAŁ PRZEGLĄDU

 1. Przegląd odbędzie się w październiku 2020.
 2. Dokładne miejsce i data zostaną podane do publicznej wiadomości do końca sierpnia 2020
 3. Nagrody i wyróżnienia będą zależeć od ilości artystów biorących udział w przeglądzie.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Artysta oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.
 2. Artysta przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem zarejestrowanym podczas Przeglądu. W szczególności podmiot artystyczny przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi podmiotowi artystycznemu przed prezentacjami finałowymi.
 3. Osoby, które wchodzą w skład zespołu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu.
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 3. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.